logo oiba

Ing. Roberto Masciopinto (Coordinatore)
Ing. Domenico Amato
Ing. Antonio Capone
Ing. Salvatore Carannante
Ing. Giuseppe Leonardo Cacsella
Ing. Michele Gesualdo
Ing. Paolo Lentini
Ing. Francesco Saverio Lovecchio
Ing. Carla Silvestri
Ing. Vito Silvestri
Ing. Giorgio Musaio Somma
Ing. Piervito Tullo
Ing. Nicola Marcello Ugenti
Ing. Stefano Vianello